هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد

محصولات پس از تولید و هماهنگی با سفارش دهنده به دست مشتری رسانده میشود.