محصولات خریداری شده پس از تهیه در اسرع وقت برای مشتری ارسال میگردد.

ارسال به مشتری به 3 صورت قابل انجام می باشد

1-پیک مخصوص تهران

2-پست

3- توسط سامانه حمل و نقل بین شهری (اتوبوس - قطار و هواپیما)

محصولات موجود 1 روز پس از خرید و محصولاتی که نیاز به تولید دارند

پس از زمان اعلام شده به مشتری و پس از تولید برای مشتری ارسال میگردد

و مشخصات مرسوله برای مشتری ارسال میگردد.